Společné stanovisko CTI ČR a ČSTZ k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva

SPOLEČNÉ STANOVISKO CTI ČR A ČSTZ K PROBLEMATICE SPALINOVÝCH CEST
U SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA


V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na
základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné
jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových
spotřebičů.
Místo jednání: Cech topenářů a instalatérů ČR, o.s., Jílová 166/38, 639 00 Brno-Štýřice
Datum jednání: 2. prosince 2014
Projednání se zúčastnili: viz prezenční listina
Jednání se i přes opakovanou žádost nezúčastnili zástupci Společenstva kominíků ČR.
Po projednání problematiky spalinových cest u plynových spotřebičů byly přijaty závěry,
které budou doporučeny k realizaci v členské základně CTI a ČSTZ.
Uvedené závěry vycházejí z Vyjádření VUT v Brně ze dne 10.2.2013 (viz přílohu).
ZÁVĚRY


1. Odborná stanoviska k právním předpisům musí respektovat následující ustanovení
občanského zákoníku:
§ 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního
smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však
nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.


2. V souladu se závěrem 1 respektovat při aplikaci nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv,
důsledně § 1, v němž je spalinová cesta definována jako „kouřovod a komín“, a uvedené
kontroly realizovat pouze v případech, kdy jsou splněny následující dvě podmínky:
a) potrubí odvodu spalin je zaústěno do komínového průduchu
b) u materiálu spalinové cesty je požadována odolnost proti vyhoření sazí (třída odolnosti
G podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky)*
* Odolnost proti vyhoření sazí je požadována u spotřebičů od tepelných spotřebičů produkujících při
spalování paliva saze, například od tepelných spotřebičů na pevná paliva (viz A.7 ČSN EN 15287-
1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče
paliv)
Příklady zaústění odvodu spalin do komínového průduchu jsou uvedeny v následujícím
schématu:

Legenda: 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch
3. Zásadně odmítnout Oznámení č. 115/14 vydané ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2014 ve věci
vymezení pojmu spalinová cesta pro aplikaci právních předpisů. Jedná se o naprosto
nepřijatelný pokus o úpravu právních předpisů mimo řádný legislativní proces, který je
v naprostém rozporu s občanským zákoníkem (viz závěr 1).


4. Vydané nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nezajišťuje potřebnou prevenci před otravami
spalinami u plynových spotřebičů kategorie „B“, neboť neobsahuje soubor potřebných
požadavků k odstranění základních příčin otrav spalinami, kterými jsou
a) spotřebič, na němž není zajišťován servis podle požadavků výrobce.
b) nedostatečný přívod vzduchu pro spalování ke spotřebiči
Požadavky nařízení vlády na kontrolu spalinových cest naopak vyvolávají u občanů
mylný dojem, že kontrolou spalinové cesty jsou provedena potřebná opatření pro
bezpečný provoz, včetně vyloučení otrav oxidem uhelnatým. To potvrzuje nepříznivý
trend v počtu otrav oxidem uhelnatým v České republice a počty smrtelných otrav ve
Velké Británii.
Pozn.: Podle britského zákona a pravidel správné praxe musí být každý plynový spotřebič zkontrolován 1x
ročně registrovaným technikem plynových zařízení a podrobován pravidelnému servisu ve lhůtách
stanovených návodem výrobce; pokud není lhůta stanovena, doporučuje se servis provádět jedenkrát ročně,
pokud registrovaný technik plynových zařízení nedoporučí lhůty jiné. Při servisu se provádí mj. i kontrola,
případně údržba odvodu spalin. A výsledek: okolo 14 obětí otravy oxidem uhelnatým v zemi s asi 60
milióny obyvatel. To by odpovídalo asi 2 smrtelným otravám v České republice. A skutečnost v České
republice: okolo 300 smrtelných otrav, tj. na stejný počet obyvatel asi 150násobně více než ve Velké
Británii. Tento obrovský nepoměr v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým v zemi s povinnými
kontrolami odborníkem v oblasti plynových zařízení a povinným servisem plynových spotřebičů na jedné
straně a v zemi s legislativně vynucovanými protipožárními kontrolami odvodů spalin od plynových
spotřebičů ukazuje zcela jednoznačně, která země zvolila účinnější prevenci.


5. Kontrolám spalinových cest z hlediska požární bezpečnosti podle §1 odst. 2 nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, nepodléhají:
a) Spotřebiče v provedení „C“, jako jsou např. podokenní topidla
b) Spotřebiče v provedení „C“ s vyústěním spalin do fasády nebo nad střechu objektu
c) Spotřebiče v provedení „C“, u nichž je potrubí odvodu spalin vedeno podle
pasportizace komínů zrušeným komínovým průduchem
d) Všechny plynové spotřebiče v provedení „B“ a „C“, které mají podle dokumentace
výrobce potrubí odvodu spalin provedeno podle ČSN EN 1443 bez odolnosti proti
vyhoření sazí
Za Cech topenářů a instalatérů ČR
Bohuslav Hamrozi – prezident
Za České sdružení pro technická zařízení
Jan Salavec – předseda
V Brně dne 2. prosince 2014

A jaký je závěr z celého článku ????

Jedinou učinou prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotrebičů je jejich servis ve lhůtách podle návodu výrobce

A jaký je závěr z celého článku?

Jedinou účinnou prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů je jejich servis ve lhůtách podle návodu výrobce.

Zdroj: http://energetika.tzb-info.cz/vytapime-plynem/12181-spolecne-stanovisko-cti-cr-a-cstz-k-problematice-spalinovych-cest-u-spotrebicu-na-plynna-paliva
V souvislosti se znepokojivým nárůstem počtu případů otrav spalinami požádal CTI ČR na základě návrhu ČSTZ zástupce subjektů působících v oblasti spalinových cest o společné jednání ve věci způsobu aplikace předpisů pro kontroly spalinových cest u plynových spotřebičů.

Na odvody spalin od plynových spotřebičů se nevztahuje povinnost kontrol podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

České sdružení pro technická zařízení (ČSTZ) upozorňuje již od roku 2011 státní orgány na skutečnost, že uvedené nařízení vlády, které stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, neplatí pro odvody spalin od plynových spotřebičů, neboť u nich není – na rozdíl od spotřebičů na pevná a kapalná paliva – riziko požáru. To je zřejmé z technických předpisů, které nevyžadují u odvodů spalin od plynových spotřebičů použití materiálů s odolností proti vyhoření sazí (odvody spalin bývají zhotoveny i z plastů).

ČSTZ zároveň vyslovilo obavy, že tyto kontroly zaměřené na prevenci neexistujícího požárního rizika a neřešící riziko u plynových spotřebičů v provedení „B“ existující a závažné – otravy oxidem uhelnatým – vyvolají v uživatelích falešný dojem, že objednáním kontroly učinili vše pro svoji bezpečnost. O tom, že se jednalo u řady uživatelů o falešný dojem, svědčí skutečnost, že u nich byla před osudným okamžikem provedena, či opakovaně prováděna kontrola spalinové cesty.

Neklesající trend v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým, podle médií dosahující v letošním roce už 300 obětí, naše obavy, bohužel, potvrzuje.

S ohledem na skutečnost, že státní orgány odmítají i přes tento vysoký počet obětí (řádově 100× vyšší na stejný počet obyvatel než ve Velké Británii) uvedené nařízení vlády i přes naše opakovaně zasílané argumenty změnit, rozhodli jsme se ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů České republiky vydat k problematice spalinových cest u spotřebičů na plynná paliva společné stanovisko. Ke spolupráci jsme vyzvali i Společenstvo kominíků České republiky, které reagovalo odmítnutím, tj. stejně jako v případě předchozích výzev k věcné diskusi a nalezení řešení vedoucího k obrácení trendu v počtu otrav oxidem uhelnatým.

Závěry uvedené ve společném stanovisku vycházejí z Vyjádření Vysokého učení technického v Brně ze dne 10. 2. 2013.
Závěry

z jednání, které proběhlo 2. prosince 2014 v brněnském sídle Cechu topenářů a instalatérů ČR a podepsali jej prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR pan Bohuslav Hamrozi a předseda Českého sdružení pro technická zařízení pan Jan Salavec.

Odborná stanoviska k právním předpisům musí respektovat následující ustanovení občanského zákoníku:

§ 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

V souladu se závěrem 1 respektovat při aplikaci nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, důsledně § 1, v němž je spalinová cesta definována jako „kouřovod a komín“, a uvedené kontroly realizovat pouze v případech, kdy jsou splněny následující dvě podmínky:
potrubí odvodu spalin je zaústěno do komínového průduchu
u materiálu spalinové cesty je požadována odolnost proti vyhoření sazí (třída odolnosti G podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky). Odolnost proti vyhoření sazí je požadována u spotřebičů od tepelných spotřebičů produkujících při spalování paliva saze, například od tepelných spotřebičů na pevná paliva (viz A.7 ČSN EN 15287-1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv).
Příklady zaústění odvodu spalin do komínového průduchu jsou uvedeny v následujícím schématu:

Legenda: 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch
Legenda: 1 – komínový průduch, 2 – kouřovod, 3 – potrubí přívodu vzduchu, 4 – venkovní prostředí, 5 – potrubí odvodu spalin, 6 – šachta, zrušený komínový průduch

Zásadně odmítnout Oznámení č. 115/14 vydané ve Věstníku ÚNMZ č. 9/2014 ve věci vymezení pojmu spalinová cesta pro aplikaci právních předpisů. Jedná se o naprosto nepřijatelný pokus o úpravu právních předpisů mimo řádný legislativní proces, který je v naprostém rozporu s občanským zákoníkem (viz závěr 1).

Vydané nařízení vlády č. 91/2010 Sb. nezajišťuje potřebnou prevenci před otravami spalinami u plynových spotřebičů kategorie „B“, neboť neobsahuje soubor potřebných požadavků k odstranění základních příčin otrav spalinami, kterými jsou:
spotřebič, na němž není zajišťován servis podle požadavků výrobce.
nedostatečný přívod vzduchu pro spalování ke spotřebiči
Požadavky nařízení vlády na kontrolu spalinových cest naopak vyvolávají u občanů mylný dojem, že kontrolou spalinové cesty jsou provedena potřebná opatření pro bezpečný provoz, včetně vyloučení otrav oxidem uhelnatým. To potvrzuje nepříznivý trend v počtu otrav oxidem uhelnatým v České republice a počty smrtelných otrav ve Velké Británii.
Podle britského zákona a pravidel správné praxe musí být každý plynový spotřebič zkontrolován 1× ročně registrovaným technikem plynových zařízení a podrobován pravidelnému servisu ve lhůtách stanovených návodem výrobce; pokud není lhůta stanovena, doporučuje se servis provádět jedenkrát ročně, pokud registrovaný technik plynových zařízení nedoporučí lhůty jiné. Při servisu se provádí mj. i kontrola, případně údržba odvodu spalin. A výsledek: okolo 14 obětí otravy oxidem uhelnatým v zemi s asi 60 miliony obyvatel. To by odpovídalo asi 2 smrtelným otravám v České republice. A skutečnost v České republice: okolo 300 smrtelných otrav, tj. na stejný počet obyvatel asi 150násobně více než ve Velké Británii. Tento obrovský nepoměr v počtu smrtelných otrav oxidem uhelnatým v zemi s povinnými kontrolami odborníkem v oblasti plynových zařízení a povinným servisem plynových spotřebičů na jedné straně a v zemi s legislativně vynucovanými protipožárními kontrolami odvodů spalin od plynových spotřebičů ukazuje zcela jednoznačně, která země zvolila účinnější prevenci.

Kontrolám spalinových cest z hlediska požární bezpečnosti podle § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nepodléhají:
Spotřebiče v provedení „C“, jako jsou např. podokenní topidla
Spotřebiče v provedení „C“ s vyústěním spalin do fasády nebo nad střechu objektu
Spotřebiče v provedení „C“, u nichž je potrubí odvodu spalin vedeno podle pasportizace komínů zrušeným komínovým průduchem
Všechny plynové spotřebiče v provedení „B“ a „C“, které mají podle dokumentace výrobce potrubí odvodu spalin provedeno podle ČSN EN 1443 bez odolnosti proti vyhoření sazí

A jaký je závěr z celého článku?

Jedinou účinnou prevencí otrav oxidem uhelnatým u plynových spotřebičů je jejich servis ve lhůtách podle návodu výrobce.

Zdroj: http://energetika.tzb-info.cz/vytapime-plynem/12181-spolecne-stanovisko-cti-cr-a-cstz-k-problematice-spalinovych-cest-u-spotrebicu-na-plynna-paliva

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...