Legislativa

Legislativa

 • Nařízení EU č.842/2006 o F plynech.
 • Nařízení EU č. 1005/2009 o Regulovaných látkách.
 • Zákon č. 483/2008 Sb., o Regulovaných látkách a F-plynech, je novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
 • Vyhláška č. 279/2009 Sb. – Prováděcí vyhláška o Regulovaných látkách a F-plynech.
 • Zákon č.73/2012 Sb.
 • Vyhláška 257/2012.
 • Nařízení EU č. 517/2014 o F-plynech, závazné od 1. 1. 2015.

F-plyny

Stávající mezní hodnoty množství náplně pro stanovení četnosti kontrol těsnosti 3 kg, 30 kg a 300 kg jsou nahrazeny hodnotami 5 t CO2-eq, 50 t CO2-eq a 500 t CO2-eq. Aby se předešlo spekulacím ve výkladu přepočtu, budou hodnoty tun CO2-eq přepočteny a udávány v kilogramech.

Způsob výpočtu celkového GWP směsi

CO2-eq = m x GWP

GWP směsi se vypočítá jako vážený průměr odvozený od součtu hmotnostních zlomků jednotlivých látek vynásobených jejich GWP, pokud není uvedeno jinak, včetně látek, které nejsou fluorovanými skleníkovými plyny.

Σ (látka X % x GWP) + (látka Y % x GWP) + …. (látka N % x GWP)
Kde % je podíl na hmotnosti s tolerancí +/- 1 %.

F-plyny – mezní hodnoty množství náplně látek F-plynů
Stávající mezní hodnoty do 31. 12. 2014Nové mezní hodnoty od 1. 1. 2015
3 kg 5 t CO2-eq
30 kg 50 t CO2-eq
300 kg 500 t CO2-eq

Pro F-plyny s min. náplní 3 kg a více se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2015. Pro F-plyny s náplní pod 3 kg se začnou aplikovat přepočty CO2-eq od 1. 1. 2017.

GWP Potenciál globálního oteplování (Global Warming Potential)

Ukazatel založený na měření vlivu dané látky na životní prostředí a jeho zatížení oproti stálému CO2 (CO2 = 1). Potenciál globálního oteplování (GWP) přirovnává zatížení ovzduší danou látkou oproti CO2 (oxid uhličitý).

Například 1 tuna N2O (oxid dusný) uvolněná do ovzduší je rovna 270 tunám CO2. Oxid dusný (N2O) je 270x silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý (CO2).
Skleníkové plyny mají nejen různou schopnost vyvolávat globální oteplování (skleníkový efekt), ale i různou životnost v atmosféře.

Hodnota GWP používaná v souvislosti s nařízením o F-plynech se vypočítá ve smyslu stoletého potenciálu působení oteplování jednoho kg F-plynu v poměru k 1 kg CO2. CO2 ekvivalentní (CO2-eq) udává ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu F-plynu způsobující globálního oteplování (skleníkový efekt). Udává se obvykle v kg a tunách ekvivalentu CO2 (5 kg CO2-eq, 5 t CO2-eq).

Regulované látky

Nařízení EU č. 517/2014 se nevztahuje na R22 a jiné Regulované látky!

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Od 1. 1. 2015 není možné použít v rámci servisních činností regenerované a recyklované látky HCFC. Zařízení obsahující HCFC látky, které jsou provozované bez závad a úniků chladiva, mohou být i nadále v provozu i po datu 1. 1. 2015. Doba provozu takového zařízení je dána pouze jeho technickou životností. V případě úniku chladiva nebo nutnosti servisního zásahu do chladicího okruhu není možné použít regenerované a recyklované látky HCFC. Provozovatel zařízení v takovém případě má na výběr ze dvou možností. Náplň látek HCFC ze zařízení předat ke zneškodnění odborné firmě a samotné zařízení ekologicky zlikvidovat, v druhém případě nahradit chladivo HCFC Retrofitem, případně metodou Drop-in.

Regulované látky – mezní hodnoty množství náplně Regulovaných látek
Stávající mezní hodnoty do 31. 12. 2014Nové mezní hodnoty od 1. 1. 2015
3 kg 3 kg
30 kg 30 kg
300 kg 300 kg

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

 • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
 • Tel: (+420) 603 474 040
 • Email: plynoservis@email.cz
 • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...