Aktuality

Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů

K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti z tohoto nařízení jsou nově od začátku roku 2016 uvedeny v Zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest ve Vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

NOVINKA pro jednoduchou rekonstrukci komínu pro plynové kondenzační kotlerenoFLEX - nejrychlejší spalinový systém na světěInovativní systém, který je schopen s pouhými 5 prvky efektivně vyřešit odvod spalin komínem pro všechny typy plynových kondenzačních kotlů do 50 kW.Změny v sortimentu plynových kotlů od září 2015.Jaké podmínky podle těchto právních předpisů platí pro čištění a kontrolu spalinových cest?

Způsob čištění spalinové cesty


(1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
(2) Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.


Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením


a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
f) jejího stavebně technického stavu a
g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.Zpráva z čištění a kontroly musí obsahovat
Identifikaci objednatele, majitele a adresu, kde byla práce provedena a identifikaci oprávněné osoby, která čištění a kontrolu provedla.

Další údaje, které je oprávněná osoba (kominík) ve zprávě povinna uvést, jsou:


Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv
Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici)
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě
Termín odstranění zjištěných nedostatků


V závěru pak musí být uvedeno, zda spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu vyhovuje.

Revize spalinové cesty se provádí


a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, proveden a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.


V právním předpisu jsou uvedeny i další podrobnosti (vzor revizní zprávy, podrobnosti provádění revize apod.)

V případě, že čištění, kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem, nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě může být oprávněné osobě podle požárního zákona (v případě čištění a kontroly jsou to držitelé živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě revize je to revizní technik spalinových cest) uložena pokuta ve výši do 50 000 Kč. U vlastníka nebo provozovatele objektu, který je zároveň právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s požárním zákonem je výše pokuty stanovena ve výši do 100 000 Kč.

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečné vytápění.

Více informací poskytne:

Petr Dušek, tiskový mluvčí Společenstva kominíků ČR
725 727 037, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/13896-cisteni-kontroly-a-revize-spalinovych-cest-se-od-2016-provadi-podle-novych-pravnich-predpisu

Odborné stanovisko ČSTZ č. 160/2013 k platnosti „nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“ pro plynové spotřebiče

 

České sdružení pro technická zařízení
následující stanovisko k jeho platnosti při provozu komínů, kouřovodů a plynových spotřebičů:
I.       Legislativní vymezení platnosti
Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „NV“) bylo vydáno na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, což je zřejmé již z úvodního ustanovení NV:
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
Předmětem NV je tudíž požární bezpečnost komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv, jak vyplývá z následujících ustanovení NV:
§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Závěr k bodu I
Z výše uvedeného je zřejmé, že povinnosti uložené NV je možno ukládat ve smyslu Ústavy (Čl.78 K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. ...) pouze v souvislosti s prevencí požáru při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv, tedy pouze tam, kde je reálné riziko vzniku požáru.
II.     Podmínky pro vznik požáru
K požáru může dojít pouze při současném splnění následujících podmínek:
 1. hořlavá látka
 2. oxidovadlo
 3. zdroj vznícení

Toto pravidlo, vycházející z fyzikálních zákonů, bývá vyjádřeno tzv. trojúhelníkem hoření (nazývaným též „ohňový trojúhelník“) – viz obrázek:

III.    Provoz plynových spotřebičů z hlediska požární bezpečnosti

Z pohledu NV je nutné rozlišit požární bezpečnost
 1. při provozu komína a kouřovodu (spalinová cesta podle definice NV)
 2. při provozu plynového spotřebiče
k bodu A.
Při provozu komína a kouřovodu jsou podmínky pro vznik požáru podle bodu II naplněny následovně.
1. hořlavá látka – NE
V případě seřízeného a udržovaného plynového spotřebiče je tvorba sazí vyloučena. V případě plynového spotřebiče ve velmi špatném stavu může docházet k nedokonalému hoření, při němž může docházet ke vzniku omezeného množství sazí. Z praxe není znám případ, že by se při provozu plynového spotřebiče nahromadilo takové množství sazí, že by při jejich zapálení mohlo vzniknout takové množství tepla, které by mohlo ohrozit požární bezpečnost objektu. Z tohoto důvodu ani předpisy v oblasti odvodů spalin nepožadují u plynových spotřebičů pro materiály kouřovodů a průduchů odolnost proti vyhoření sazí. Naopak, u plynových spotřebičů, a pouze u nich, je možno použít ke zhotovení odvodu spalin výrobky z plastů.
Komínové výrobky určené k odvodu spalin od plynových spotřebičů se z výše uvedených důvodů necertifikují proti vyhoření sazí.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Příloze 1.

2. oxidovadlo – ANO

Při provozu běžných plynových spotřebičů je oxidovadlem vzduch (u speciálních technologií jím může být kyslík nebo vzduch obohacený kyslíkem).
Ve spalinách se nachází kyslík, jehož koncentrace závisí na přebytku vzduchu ve spalinové cestě, jak je zřejmé z následujících údajů získaných měřením.

300

Přebytek vzduchu ve spalinové cestě závisí na řadě parametrů, zejména na konstrukci spotřebiče, na tahu a na průměru komínového průduchu.

3. zdroj vznícení – NE

Zdroj zapálení musí mít dostatečné množství energie a vysokou teplotu. Teplota vznícení sazí (vznícení se vyvolá pouze působením tepla, nikoliv otevřeným plamenem nebo jiskrou), které mohou vznikat v omezeném množství (viz výše) je podstatně vyšší než teplota spalin od plynových spotřebičů. Zdroje se liší, avšak u sazí vznikajících nedokonalým spalováním, kdy se jedná v podstatě o uhlík bez těkavých složek, které teplotu vznícení snižují, je teplota vznícení nad 400 °C.
Pozn.: Při provozu plynových spotřebičů nevznikají jiskry neboli rozžhavené pevné částice, jako při spalování pevných paliv, které jsou zdrojem iniciace komínových požárů (viz též k bodu 1).

Závěr k bodu III/A

Při provozu plynových spotřebičů nemůže dojít k požáru v komínu a kouřovodu, neboť ze třech podmínek nutných ke vzniku požáru (viz bod II) je splněna jen jedna: přítomnost oxidovadla (kyslíku).
k bodu B.
Provoz plynového spotřebiče je považován z hlediska zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za provoz bez zvýšeného požárního nebezpečí:
§ 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
(1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.
(2) Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti
f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
NV, které určuje „podmínky požární bezpečnosti“, by tedy nemělo nařizovat tyto podmínky při činnostech zařazených do nejnižší kategorie podle míry požárního nebezpečí, neboť tím překračuje meze zákona (čl. 78 Ústavy).
Závěr k bodu III/B
Provoz plynového spotřebiče je považován z hlediska zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za provoz bez zvýšeného požárního nebezpečí.
IV.    CELKOVÝ ZÁVĚR
Na základě dílčích závěrů, uvedených v bodech I. a III., lze učinit následující celkový závěr:
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, nelze aplikovat u plynových spotřebičů, neboť
 1. provoz plynového spotřebiče lze považovat z hlediska legislativního, konkrétně na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za provoz bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 2. provoz komína a kouřovodu, jimiž jsou odváděny spaliny od plynového spotřebiče, lze považovat za požárně bezpečný z hlediska technického, neboť při spalování plynů nevznikají hořlavé zbytky (saze) v množství, které by mohlo ohrozit požární bezpečnost objektu, a navíc není k dispozici zdroj schopný zapálit toto omezené množství sazí.

 

 

Příloha 1
Vznik a usazování hořlavých látek v odvodu spalin od plynových spotřebičů
(k bodu II/A)
Při provozu plynových spotřebičů se nepředpokládá vznik hořlavých pevných látek a tedy ani jejich usazování v odvodech spalin. Z tohoto důvodu předpisy v oblasti odvodů spalin nepožadují u plynových spotřebičů pro materiály kouřovodů a průduchů odolnost proti vyhoření sazí, což je zřejmé z následujících ustanovení českých technických norem:
1) ČSN EN 15287 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
A.7 Třída odolnosti při vyhoření sazí
Komín může být označován odolný při vyhoření sazí „G" pokud:
- komínová vložka je označena jako odolná při vyhoření sazí a
- izolace, která je deklarována od výrobce komínových vložek jako vhodná pro použití v komínových konstrukcích při vyhoření sazí, nebo izolace která je deklarovaná výrobcem izolace jako použitelná na teplotu nejméně 900 °C a
- vnější plášť je podle EN 12446 označený nejméně T400 a G nebo EN 13069 označený T600 (a vyhovující zkoušce tepelným rázem) nebo komínové komponenty podle EN 1806 a 1858, označené nejméně T400 a G nebo když je vnější komínový plášť vyrobený podle tabulky A.7 a
- každá spárovací hmota je vhodná pro komínové konstrukce s odolností při vyhoření sazí.
Další komíny musí být označované „O".
POZNÁMKA Pro odtah spalin od tepelných spotřebičů produkujících při spalovaní paliva saze, například tepelné spotřebiče na pevná paliva, je nutno používat komín označený „G".
2) ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
6.3.13 Tloušťky a druhy materiálů z plastů používaných na výrobu systémových komínů a komínových vložek musí být voleny s ohledem na provozní podmínky. Obvykle se používají materiály z polypropylénu (PP), tzv. samozhášivého polypropylénu (PPs) nebo polyvinyldene fluoridu (PVDF). Komínové výrobky z plastů se používají pouze pro spotřebiče na plynná paliva pro suchý nebo mokrý provoz a při použití těsnění (obvykle silikonového) ve spojích jednotlivých dílů jsou vhodné pro přetlakový provoz. Doporučená minimální tloušťka stěny u pevných komínových vložek a tvarovek je 1,5 mm, u ohebných komínových vložek 0,5 mm. Pokud není komínová vložka odolná proti UV záření, musí být při použití ve vnějším prostoru opatřena komínovým pláštěm.

Problematiky odtahů spalin plynových spotřebičů

Celý článek...

Zásady výběru tepelného čerpadla

Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz

 

Tepelné čerpadlo je spolehlivý a perspektivní zdroj tepla. Ovšem stejně jako u jiných technických zařízení, tak i u tepelného čerpadla je pro jeho hospodárný a spolehlivý provoz potřebné dodržet určité podmínky. Přestože se u nás tepelná čerpadla ve větší míře instalují již skoro 10 let, stále existují firmy, které s tepelnými čerpadly nemají zkušenosti a při jejich instalaci se dopouštějí zásadních chyb.Tyto chyby ve svém důsledku mohou vést k větší spotřebě energie na provoz tepelného čerpadla nebo k výraznému snížení jeho životnosti, případně i k jeho závažnému poškození.

 

Než koupíte tepelné čerpadlo, ujistěte se, že znáte odpovědi na následující otázky:

 

Víte kolik bude celá instalace tepelného čerpadla stát?

 

Tepelné čerpadlo tvoří jen část celé instalace. Pro jeho správnou funkci je zapotřebí celá řada komponentů jako je regulace, oběhová čerpadla, akumulační nádoba, elektrorozváděč apod. Některá tepelná čerpadla mají tyto komponenty již zahrnuty v ceně, jiná nikoliv. Levné tepelné čerpadlo, ke kterému je nutné tyto komponenty dodatečně dokoupit, může být v konečném součtu dražší než jiné tepelné čerpadlo, které se zpočátku mohlo jevit jako zbytečně drahé.

 

Věnovali jste výběru tepelného čerpadla dostatek času?

 

Nechvátejte, rozhodnutí o koupi tepelného čerpadla uskutečněné ukvapeně v rámci časově omezených „výhodných slev“ se může ve svém důsledku výrazně prodražit! Při koupi jakéhokoliv technického zařízení je dobré poptat několik dodavatelů a porovnat jejich technická řešení a ceny. Zabere to sice více času, ale výrazně se omezí riziko nákupu, pro daný účel, nevhodného nebo technicky zaostalého výrobku.

 

Máte dostatek informací o vybraném dodavateli tepelného čerpadla?

 

Prohlédněte si vybrané tepelné čerpadlo v provozu. Při prohlídce se zaměřte na kvalitu provedení, hlučnost tepelného čerpadla a zkušenosti majitelů s prací a servisem dodavatelské firmy.

 

Vyhovuje vybrané tepelné čerpadlo podmínkám pro přiznání státní podpory?

 

Pro získání státní podpory musí instalace tepelného čerpadla splňovat určité podmínky. Jednou z podmínek může být například použití bezfreonového chladiva. V některých případech je vyžadován celoroční ohřev teplé užitkové vody tepelným čerpadlem, nebo musí tepelné čerpadlo dosahovat určitého topného faktoru.

 

Je v tepelném čerpadle použito bezfreonové chladivo?

 

V některých tepelných čerpadlech jsou stále ještě používána freonová chladiva (např. R 22), jejichž používání bude v dohledné době zakázáno. To může způsobit technické problémy a zvýšené náklady při případném servisu zařízení.

 

Vyhoví Váš topný systém požadavkům tepelného čerpadla?

 

Pro správnou funkci tepelného čerpadla je bezpodmínečně nutné, aby instalovaný topný systém byl schopen vytopit objekt s teplotou vody v radiátorech 55°C. Zároveň musí být potrubní rozvody uzpůsobeny pro dvojnásobný průtok vody než v běžných topných soustavách.

 

Je vybraný způsob odběru tepla technicky realizovatelný?

 

Například pro posouzení, zda je uvažovaná studna vhodná jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo, je potřebné nejprve udělat chemický rozbor studniční vody a čerpací zkoušku, která by měla trvat minimálně 28 dní.

 

Na koho se obrátíte s případnou reklamací?

 

Dodávka tepelného čerpadla a jeho montáž včetně elektroinstalace a regulace by měla být provedena nebo zastřešena od jedné firmy na klíč. V případě jakýchkoliv problémů s funkčností zařízení máte jasně definovaného partnera pro uplatnění reklamace

Kontakt

Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

 • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
 • Tel: (+420) 603 474 040
 • Email: plynoservis@email.cz
 • Web: www.plynoservis.cz

Aktuality

12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...