příčina otravy CO

Kde na vás číhá nebezpečí otravy CO ?? CO vzniká pokud je čas hoření ve spalovací komoře příliš krátký, není k dispozici dostatek kyslíku, je zanedbáno čištění výměníku, slabý komínový tah (horké letní dny) je poškozená komínová vložka, atd. Mnoho otrav vzniklo tak, že byl zanesen výměník spaliny/voda, nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu z jiného dostatečně velkého prostoru, v koupelně byl elektrikářem nově nainstalovaný odtahový ventilátor, popřípadě digestoř v kuchyni. (Tyto musí být elektricky zapojeny tak, aby mohl být v provozu pouze kotel a nebo ventilátor či digestoř). Pokud nemá plynový spotřebič pro spalování plynu přiveden dostatek vzduchu, dochází k nedokonalému spalování a jedovatý CO (nikoliv CO2) máme zde. Tento jedovatý oxid uhelnatý je navíc těžší nežli vzduch a protože mnoho plynových průtokových ohřívačů vody je nainstalováno nad vanou, tak CO neviditelně doputuje do vany do níž si napouštíme vadu pro naše poslední vykoupání.    

Nezbytnou podmínkou pro provoz plynových kotlů je dostatečný přívod spalovacího vzduchu do prostoru kde je kotel nainstalovaný a také spolehlivý odvod spalin do komínu.

Celá řada již současně provozovaných kotlů je vybavena čidlem proti zpětnému toku spalin, které přeruší provoz kotle v případě, kdy dojde k problémům při odvodu spalin komínovým průduchem.

Ve střední a vyšší třídě závěsných plynových kotlů s odtahem spalin do komínu se setkáme navíc i se spalinovým čidlem hořákové komory. Takto vybavené kotle pak zajišťují nejvyšší míru bezpečnosti proti průniku spalin do okolního prostoru. Pokud k takové situaci za provozu dojde např. v důsledku zanedbané údržby např. při zaneseném výměníku bude kotel hlásit poruchový stav a bude odstaven z provozu.

Plynový kotel či průtokový ohřívač vody, který má díky zanedbané údržbě znečištěný výměník a který je již špatně průchodným pro spaliny. Spaliny obtékají výměník ze spodní části, hromadí se spaliny u ústí hořáku, což způsobuje nedokonalé spalování a tvorbou velkého množství CO ve spalinách. Spaliny neodcházejí tak jak mají do komínu, ale odcházejí prostorem mezi výměníkem a krytem kotle do prostoru kde je kotel nainstalován, mnohdy je to koupelna či chodba bytu. V důsledku toho, nedojde k aktivaci pojistky proti zpětnému toku spalin (spalinový termostat).

 Těmto problémům je možno zabránit při provádění pravidelných periodických servisních prohlídek, jejichž součástí je vyčištění výměníku. Pozor, na tento únik nedokáže zareagovat spalinové čidlo umístěné v prostoru přerušovače tahu.

Pokud má váš kotel spalinové čidlo a čidlo ve spalinové komoře, bude vám při zanešeném výměníku informovat chybovým hlášením kódu na displeji kotle. Provozovatel plynového kotle je tedy upozorněn na nestandardní provoz plynového spotřebiče a musí tuto příčinu odstranit.

Pokud se toto vypnutí vyskytuje častěji je nutno zavolat autorizovaný servis a sdělit mu poruchu a data přístroje.


Obr. 5 - Umístění spalinového čidla ve spalovací komoře
u závěsného plynového kotle Ceraclass Acu

Bezpečný provoz plynových průtokových ohřívačů bez odvodu spalin

Dosud je bezpečnost plynových spotřebičů, zejména plynových průtokových ohřívačů vody, řešena bezpečnostním prvkem, tzv. oxystopem, hlídačem okolního prostředí" který působí tak, že v případě, kdy v okolní atmosféře poklesne obsah kyslíku a současně dojde ke zvýšení podílu oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého, dojde k uhasnutí zapalovacího plamínku spotřebiče, který ohřívá čidlo pojistky plamene, a v krátké definované době pak dojde k uzavření přívodu plynu do sestavy hlavních hořáků.

 

 

 

  


Obr. 1 - Základní schéma plynového průtokového ohřívače vody bez odtahu spalin
 
Obr. 2 - Provoz spotřebiče při průchodném výměníku při trvalém monitorování prostředí s instalovaným spotřebičem

 

 

 

Provozem spotřebiče však postupně dochází k zanášení výměníku tepla a otvorů pro přisávání primárního vzduchu u zaústění trysek do těles hořáků, které brání volnému průniku spalin do výstupní části plynového spotřebiče. Vlivem nedostatku primárního vzduchu potom dochází k nedokonalému spalování s vysokým nárůstem oxidu uhelnatého ve spalinách. Objem spalin, který nemůže projít určenou cestu přes výměník, se hromadí v horní části nad sestavou hořáků, odchází pod výměníkem a podél vnitřní části krytu spotřebiče prostupuje do výstupní části spotřebiče. Při této cestě spalin dochází k dalšímu omezování přístupu vzduchu, tentokrát sekundárního vzduchu pro spalování na vlastním vyústění hořáků, a dále se prohlubuje proces nedokonalého spalování za dalšího intenzívního nárůstu obsahu oxidu uhelnatého ve spalinách, které vystupují do volného prostoru, kde je spotřebič umístěn. Při vdechování atmosféry s vysokým obsahem oxidu uhelnatého dochází k otravě, jejíž průběh je přímo závislý na koncentraci oxidu uhelnatého a době vdechování.

Průběh otravy může trvat velmi krátkou dobu, řádově několik minut, a jeho následkem může být až smrt.

  

Provoz spotřebiče při neprůchodném výměníku (ucpaný nečistotami), hořák výrazně hoří svítivým žlutým plamenem se silnou sálavou složkou, která tepelné ovlivňuje čidlo pojistky plamene a dochází:

 1. k silné produkci CO v důsledku obtékání výměníku spodem, které způsobuje znepřístupnění sekundárního spalovacího vzduchu k hořáku
 2. zhasnutí spalovacího hořáku v důsledku nevyhovujícího poměru plyn - vzduch v systému oxystop
 3. působením sálavé složky plamene na čidlo pojistky plamene je pojistka stále v provozu a systém oxystop nezajistil vypnutí spotřebiče
 1.  
 •  


 • Část hořáku po demontáži trysek, v otvorech silné zanesení nečistotami

  Detail

  Demontovaná část sestavy trysek hořáku se silným znečištěním, která brání přístupu primárního vzduchu pro spalování

  Detail

 • Pří výše vysvětleném zanešení spotřebiče nečistotou sice dojde k uhasnutí zapalovacího plamínku, ale protože ve spotřebiči, kde dochází k nedokonalému spalování, je toto nedokonalé spalování doprovázeno intenzívním svítivým plamenem a silným sálavým teplem, které postačuje k dostatečnému ohřevu čidla pojistky plamene, nedojde k bezpečnému vypnutí plynového spotřebiče, tedy k uzavření přívodu plynu do sestavy hořáků.


 • Pohled na provozovaný spotřebič - žlutý sálavý plamen - důsledek nedokonalého spalování

  Celkový pohled na demontovaný výměník

  Detailní pohled na zanesený výměník
   

   

   

  Část textu použita z TBZ

   

  Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc.

   

  Kontakt

  Máte-li zájem o naše služby kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

  • Kamil Kricnar  PLYNOSERVIS Jaroměř
  • Tel: (+420) 603 474 040
  • Email: plynoservis@email.cz
  • Web: www.plynoservis.cz

  Aktuality

  12. 03. 2016 - Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů
  K 31. 12. 2015 bylo zákonem zrušeno Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komí...
  17. 02. 2011 - Zásady výběru tepelného čerpadla
  Těchto několik řádků  Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz   Tepelné čerpadlo je spolehlivý a pe...